Rezultate remarcabile la olimpiadele școlare
May 7, 2017
Rezultatele examenului de admitere în învățământul postliceal sanitar pentru anul școlar 2017-2018
September 3, 2017
inscrieri postliceala sanitara titu maiorescu aiud

Absolvenţii de liceu din România se pot înscrie la cursurile de învățământ postliceal sanitar cu durată de 3 ani în vederea obţinerii Certificatului de Competenţe Profesionale pentru calificarea Asistent medical generalist.

Anexa 1: Cerere Anexa 2: Eseu Anexa 3: Calendarul admiterii Anexa 4: Bibliografie Anexa 4: Metodologie Admitere postliceal 2017

 

 

METODOLOGIA DE ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL POSTLICEAL
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017-2018
CALIFICAREA PROFESIONALĂ, NIVEL 5 – ASISTENT MEDICAL GENERALIST

Aprobată de consiliul de administrație: 08.05.2017
Decizia directorului nr. 21/08.05.2017

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 Prezenta metodologie cuprinde norme de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul postliceal din unitatea de învăţământ, calificarea profesională, nivel 5 – asistent medical generalist.

Art. 2 Domeniul pentru şcoala postliceală este Sănătate şi asistenţă pedagogică, iar calificarea profesională este de Asistent medical generalist (3 ani). Forma de învățământ pentru care se asigură școlarizarea este la zi.

Art. 3 În  anul şcolar 2017 – 2018 la nivelul postliceal este aprobat pentru anul I următorul plan de şcolarizare: o clasă cu  finanţare de la bugetul de stat – 28 de locuri

Art. 4 Admiterea în învăţământul postliceal se face pe baza prevederilor prezentei metodologii, aprobată de către Consiliul de administraţie al Colegiului Naţional „Titu Maiorescu” Aiud, având la baza elaborării ei Criteriilor generale de admitere în învăţământul postliceal, Anexă la OMECTS nr. 5346/07.09.2011.

 

CAPITOLUL II – ORGANIZAREA ÎNSCRIERII ÎN VEDEREA ADMITERII

Art. 5  În conformitate cu art. 44 (9) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 și art. 5 (1) din OMECTS nr. 5346/07.09.2011, au dreptul să se înscrie la nivelul de învăţământ postliceal absolvenţii de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat.

Art. 6 Înscrierea în vederea admiterii se face pe baza cărţii de identitate, cu respectarea următoarelor condiţii:

(1) Candidatul va prezenta un dosar plic, pe care va înscrie datele de identificare, inclusiv adresa de e-mail şi numărul de telefon, cu următoarele acte:

– cerere de înscriere tip – Anexa 1;

– certificat de naştere, în copie, certificat „conform cu originalul” de către un membru al comisiei de admitere;

– cartea de identitate sau buletinul, în copie, certificat „conform cu originalul” de către un membru al comisiei de admitere;

– certificatul de căsătorie dacă este cazul, în copie, certificat „conform cu originalul” de către un membru al comisiei de admitere;

– diplomă de bacalaureat (sau adeverință de bacalaureat 2017), sau adeverință de absolvire a liceului, după caz;

– foaia matricolă pentru clasele IX-XII/XIII;

– adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte că este sănătos clinic şi apt pentru calificarea de asistent medical generalist;

– eseu motivațional tehnoredactat, de aproximativ 300-400 de cuvinte, datat și semnat cu titlul: „De ce eu, …, doresc să devin asistent medical generalist?”; în spațiul … din titlul scrisorii inserați numele și prenumele dumneavoastră conform certificatului de naștere (Anexa 2)

Copiile xerox după certificatul de naștere, cartea de identitate, certificatul de căsătorie se efectuează la secretariatul unității după documentele originale, de către un secretar al comisiei de admitere.

(2) Înscrierea se face o singură dată, la comisia de admitere. Candidatul primeşte o cerere de înscriere pe care o completează. După verificarea corectitudinii datelor, cererea de înscriere este semnată de candidat. Aceasta rămâne la dosar, iar o copie xerox conformă cu originalul (semnată și parafată de către un secretar al comisiei de admitere) o primeşte candidatul. Pe cererea originală candidatul notează „am primit un exemplar” și semnează.

(3) Dosarul cu actele depuse rămâne, pe toată perioada desfăşurării concursului de admitere, la comisia unde s-a făcut înscrierea.

(4) Comisia de admitere va afișa, pe toată durata efectuării înscrierilor, numărul candidaţilor înscrişi zilnic.

Art. 7 Înscrierea în vederea admiterii în învăţământul postliceal sanitar se face în perioada prevăzută de calendarul admiterii (Anexa 3) şi pe baza dosarului de înscriere care conţine toate documentele prevăzute la articolul anterior.

Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

 

CAPITOLUL III – DESFĂȘURAREA ADMITERII

Art. 8 Admiterea în învățământul postliceal sanitar de realizează astfel:

 • Pe baza dosarului de înscriere și a eseului motivațional (pentru candidații care au obţinut calificativul admis la eseul motivaţional), dacă numărul candidaților înscriși nu depășește numărul de locuri aprobat.
 • În cazul în care numărul candidaţilor depăşeşte numărul de locuri aprobat pentru clasa respectivă, se organizează concurs de admitere care va consta într-o probă scrisă. Ierarhizarea candidaților se face în ordine descrescătoare a mediei obţinute la examenul de admitere. Tematica și bibliografia probei scrise este prezentată în Anexa 4 a prezentei metodologii;

Art. 9  (1) Proba scrisă constă într-un test conceput după modelul Bacalaureat 2017, din biologie – anatomie și fiziologie umană.

Vezi: http://subiecte.edu.ro/2017/bacalaureat/modeledesubiecte/probescrise/

(2) Durata probei scrise este de 120 de minute.

(3) Punctajul maxim obținut la proba scrisă este de 100 de puncte din care 10 puncte sunt acordate din oficiu. Nota acordată de fiecare evaluator se obține prin împărțirea punctajului obținut de candidat la zece. Media de admitere este calculată ca medie aritmetică cu două zecimale fără rotunjire din cele două note acordate de evaluatori.

(4) Pentru admiterea pe un loc bugetat este necesară obținerea mediei minime de cinci.

(5) Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere până la completarea locurilor alocate.

Art. 10 Dacă în urma ierarhizării candidaților, pe ultimul loc se află doi sau mai mulți candidați cu aceiași medie de admitere, departajarea se face în ordine, astfel:

– media generală obținută ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din mediile generale din anii de liceu;

– media generală obținută la biologie din anii de liceu (calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din mediile generale de biologie din anii de liceu);

– media generală obținută la chimie din anii de liceu (calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din mediile generale de chimie din anii de liceu);

– media generală obținută la psihologie din anii de liceu.

 

CAPITOLUL IV – COORDONAREA METODOLOGICĂ A ADMITERII

Art. 11 Pentru coordonarea admiterii în învăţământul postliceal se constituie Comisia de admitere, care îşi desfăşoară activitatea în baza prezentei metodologii de admitere și este numită prin decizia directorului unității de învățământ.

Art. 12 Comisia de admitere în învăţământul postliceal  se compune din:

 1. a) preşedinte – director/director adjunct din unitatea de învăţământ
 2. b) vicepreședinte – cadru didactic cu cunoștințe de operare pe calculator din unitatea de învăţământ
 3. c) secretari – secretar șef/analist programator/cadru didactic cu cunoștințe de operare pe calculator din unitatea de învăţământ
 4. d) membri – cadre didactice cu specializarea biologie
 5. e) asistenţi – cadre didactice cu specializarea diferită de biologie

Art. 13 Atribuţiile membrilor Comisiei de admitere sunt următoarele:

(1) Preşedintele comisiei de admitere:

 1. a) coordonează întreaga activitate privind înscrierea şi admiterea în învăţământul postliceal, precum şi instruirea membrilor comisiei;
 2. b) organizează, monitorizează şi răspunde de organizarea admiterii în unitatea de învăţământ;
 3. c) asigură logistica necesară desfășurării probei scrise;
 4. d) pregătește sălile pentru examen;
 5. e) secretizează în prezența membrilor comisiei subiectele și baremele în plicuri distincte pentru fiecare subiect și barem în parte și asigură păstrarea lor în condiții de siguranță;
 6. f) trage la sorți în prezența membrilor comisiei, cu 45 de minute înainte de începerea examenului de admitere, varianta de subiect;
 7. g) participă alături de secretari la multiplicarea subiectelor și a sigilării acestora în plicuri pentru sălile de examen;
 8. h) distribuie însoțit de un membru al comisiei plicurile sigilate cu subiecte în sălile de examen;
 9. i) preia în prezența unui secretar lucrările scrise de la asistenți;
 10. j) predă în prezența unui secretar lucrările scrise membrilor comisiei în vederea evaluării;
 11. k) verifică în prezența membrilor evaluatori, ca diferența între notele acordate de aceștia pentru fiecare lucrare scrisă să nu fie mai mare de 1 punct;
 12. l) preia în prezența unui secretar lucrările scrise evaluate, borderourile individuale și borderoul centralizator de la membrii evaluatori;
 13. m) calculează și trece pe lucrări media de admitere, ca medie aritmetică cu două zecimale fără rotunjire din notele acordate de evaluatori;
 14. n) numește dacă este cazul, un alt treilea membru evaluator pentru evaluarea lucrărilor pentru care există diferență mai mare de 1 punct între notele acordate de cei doi membrii evaluatori; media de admitere în acest caz este nota acordată de cel de al treilea evaluator;
 15. o) secretizează în prezența unui secretar lucrările contestate și le dă spre reevaluare comisiei de contestații;
 16. p) stabilește media finală de admitere după contestații;

(2) Vicepreşedintele comisiei de admitere:

 1. a) sprijină președintele în întreaga activitate privind înscrierea şi admiterea în învăţământul postliceal, precum şi în instruirea membrilor comisiei;
 2. b) organizează, monitorizează şi răspunde de organizarea admiterii în unitatea de învăţământ;
 3. c) asigură alături de președinte logistica necesară desfășurării probei scrise;
 4. d) pregătește sălile pentru examen;
 5. e) participă la secretizarea în prezența membrilor comisiei a subiectelor și a baremele, în plicuri distincte pentru fiecare subiect și barem în parte și asigură păstrarea lor în condiții de siguranță;
 6. f) participă la tragerea la sorți în prezența membrilor comisiei, cu 45 de minute înainte de începerea examenului de admitere, a variantei de subiect;
 7. g) ajută secretarii la multiplicarea subiectelor și a sigilării acestora în plicuri pentru sălile de examen;
 8. h) distribuie însoțit de un membru al comisiei plicurile sigilate cu subiecte în sălile de examen;
 9. i) preia în prezența unui secretar și a președintelui lucrările scrise de la asistenți;
 10. j) face mapele conținând lucrările scrise în vederea evaluării;
 11. k) verifică alături de președinte, în prezența membrilor evaluatori, ca diferența între notele acordate de aceștia pentru fiecare lucrare scrisă să nu fie mai mare de 1 punct;
 12. l) ajută președintele în preluarea lucrărilor scrise evaluate, borderourile individuale și borderoul centralizator de la membrii evaluatori;
 13. m) verifică corectitudinea media de admitere calculată de președinte ca medie aritmetică cu două zecimale fără rotunjire din notele acordate de evaluatori;
 14. n) participă la secretizarea de către președinte, în prezența unui secretar a lucrările contestate;
 15. o) predă cu președintele lucrările scrise contestate spre reevaluare, comisiei de contestații.

(3) Secretarii comisiei de admitere:

 1. a) asigură conform orarului de înscriere, prin rotație, permanență la secretariatul unității pentru înscrierea candidaților;
 2. b) fac copii xerox ale actelor solicitate în dosarul de înscriere după actele originale ale candidaților și le certificată „conform cu originalul”;
 3. c) verifică componența dosarului candidatului și îl înregistrează cu același număr de intrare ca și cel al cererii de înscriere, doar dacă dosarul este complet; fac o copie xerox a cererii de înscriere pe care o confirmă „conform cu originalul” pe care o dă candidatului doar după ce acesta a specificat primirea copiei pe cererea originală;
 4. d) primesc dosarele de înscriere de la candidaţi, înregistrează într-un registru al admiterii în învățământul postliceal, cererile candidaților;
 5. e) îndrumă și dau explicații candidaților în vederea completării dosarului de înscriere;
 6. f) afişează la avizierul unităţii şcolare, planul de şcolarizare, calendarul admiterii, metodologia de admitere pentru învăţământul postliceal, tematica probei scrise, bibliografia recomandată, precum și alte informații precizate de președintele comisie;
 7. g) afişează zilnic pe perioada înscrierilor, la sfârșitul programului, la avizierul unităţii şcolare numărul de candidați înscriși până la acea dată;
 8. h) centralizează datele şi stabilesc dacă este necesară susţinerea probei scrise;
 9. i) repartizează candidaţii pe săli pentru proba scrisă, în ordinea alfabetică, şi afişează la avizierul unităţii şcolare şi pe uşile sălilor în care se desfăşoară proba scrisă, listele cu candidaţii, cu precizarea orei la care trebuie să se prezinte candidaţii;
 10. j) întocmesc modelele tuturor documentelor necesare desfășurării examenului de admitere: tabele, extrase din metodologie, atribuții membri, procese-verbale etc.;
 11. k) pregătesc dosarele sălilor de examen care trebuie să conțină:

– tabel cu numele și prenumele din cartea de identitate și numele din certificatul de naștere, pentru candidatele care și-au schimbat numele prin căsătorire;

– proces-verbal de predare-primire lucrări de la candidați la profesori asistenți, cu precizarea numărului de pagini scrise;

– proces-verbal instruire candidați privind desfășurarea examenului;

– tipizate pentru examen;

– model de completare a antetului pentru tipizat

– ciorne ștampilate;

– etichete autocolante;

 1. l) multiplică varianta de examen în număr egal cu cel al candidaților și introduc subiectele în plicurile ce vor fi sigilate pentru fiecare sală de examen în parte;
 2. m) asistă președintele în preluarea lucrărilor scrise de la asistenți, predarea lor spre evaluare și preluarea acestora de la evaluatori;
 3. n) afişează baremul de corectare şi notare pentru proba scrisă după încheierea probei scrise;
 4. o) transcriu de pe lucrări în catalogul electronic (format .xls, .xlsx întocmit de secretari) notele de la proba scrisă şi stabilesc rezultatul final pentru fiecare candidat: admis, respins, neprezentat, eliminat din examen;
 5. p) întocmesc și afişează la sediul unităţii listele provizorii cu elevii declaraţi admişi în ordinea descrescătoarea a mediei de admitere obţinute la proba scrisă, listă validată de preşedintele comisiei; (calculează mediile de departajare în cazul în care în urma ierarhizării candidaților, pe ultimul loc se află doi sau mai mulți candidați cu aceiași medie de admitere);
 6. q) preiau contestațiile conform calendarului și secretizează în prezența președintelui lucrările scrise contestate;
 7. r) întocmesc și afişează la sediul unităţii listele finale cu elevii declaraţi admişi în ordinea descrescătoarea a mediei de admitere obţinute la proba scrisă, după contestații, listă validată de preşedintele comisiei;
 8. s) întocmesc și afişează la sediul unităţii şcolare listele finale cu candidaţii admişi după evaluarea eseului motivațional, dacă numărul de candidați este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobat pentru fiecare formă de finanțare în parte;
 9. t) validează sau invalidează constituirea clasei după parcurgerea tuturor etapelor din calendarul admiterii în învăţământul postliceal;
 10. u) secretarul şef al unităţii arhivează după finalizarea admiterii documentele de examen și lucrările scrise, care se păstrează pe perioada școlarizării elevilor, iar catalogul pentru proba scrisă se păstrează permanent;

(4) Membrii comisiei de admitere:

 1. a) participă la instruirea organizată de președintele comisiei;
 2. b) elaborează în dimineața probei în cadrul comisiei trei variante de subiecte și cele trei variante de barem corespunzătoare;
 3. c) asigură confidențialitatea subiectelor și a baremelor pentru proba scrisă;
 4. d) participă la secretizarea subiectelor și a baremelor și semnează pe plicurile sigilate și ștampilate;
 5. e) preiau de la președinte lucrările scrise pentru evaluare și predau președintelui lucrările evaluate;
 6. f) evaluează conform baremului lucrările scrise, întocmesc borderourile individuale și borderoul centralizator, după confruntarea în prezența președintelui a notelor acordate;
 7. g) trec pe lucrările scrise notele acordate la evaluare dacă între notele acordate de cei doi evaluatori nu există diferență mai mare de 1 punct;

(5) Asistenții:

 1. a) participă la instruirea organizată de președintele comisiei;
 2. b) asigură accesul candidaţilor în săli pe baza actului de identitate, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei; în cazuri excepționale, candidatul este primit în sala de examen dar nu mai târziu de distribuirea subiectelor în săli;
 3. c) repartizează candidaţii câte unul în bancă, în ordine alfabetică, conform tabelului primit;
 4. d) fac instructajul candidaților și semnează alături de aceștia procesul-verbal de instruire;
 5. e) înainte de aducerea subiectelor în săli, asistenţii vor explica candidaţilor modul de desfăşurare a probei şi modul de completare a datelor personale pe foaia tipizată;
 6. f) lipesc colțul foii tipizate după distribuirea subiectelor în săli, numai după ce asistenţii din săli au verificat identitatea candidaţilor şi completarea corectă a tuturor datelor prevăzute şi după ce aceştia semnează în interiorul porţiunii care urmează a fi sigilată. Colţurile lucrărilor vor fi lipite numai după ce candidaţii au început să scrie pe foaia de concurs rezolvarea subiectelor;
 7. g) dau candidaţilor atâtea coli tipizate şi ciorne câte le sunt necesare;
 8. h) se interzice asistenţilor să pătrundă în sală cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare, precum şi cu ziare, reviste, cărţi;
 9. i) iau măsuri, astfel încât candidații să nu pătrundă în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare;
 10. j) au obligaţia să verifice dacă au pătruns candidaţii în sală cu materiale interzise prin prezenta metodologie sau cu alte materiale care le-ar permite sau facilita rezolvarea subiectelor de examen şi să anunțe președintele în aceste situații;
 11. k) preiau subiectele multiplicate şi secretizate în plicuri, de la preşedintele comisiei şi le distribuie fiecărui candidat;
 12. l) notează pe tablă intervalul de timp de 120 de minute din momentul distribuirii subiectelor;
 13. m) însoțește în cazuri deosebite candidatul la baie;
 14. n) anulează foile tipizate greșite sau la cererea candidaților, menţionând pe ele „Anulat”, se semnează de către asistenţi;
 15. o) în timpul desfăşurării probelor scrise, asistenţii nu dau candidaţilor nici o indicaţie, nu discută între ei şi nu rezolvă subiectul de examen;
 16. p) asistenţii răspund de asigurarea ordinii şi a liniştii în sala de clasă, de respectarea de către candidaţi a tuturor prevederilor prezentei metodologii;
 17. q) nu permit candidaţilor să comunice în niciun fel între ei sau cu exteriorul şi sesizează preşedintele comisiei asupra oricărei încălcări a prezentei metodologii;
 18. r) unul dintre asistenţi stă în faţa clasei, celălalt în spatele clasei şi nu au alte preocupări în afară de supraveghere;
 19. s) preiau de la candidați lucrările scrise pe bază de semnătură; notează în colțul din dreapta jos a paginii numărul de pagini scrise, de tipul 2/3 (pentru pagina a doua din trei pagini scrise), numărul de pagini scrise în antetul foii tipizate de tipul 3 (pentru trei pagini scrise) și barează spațiile libere;
 20. t) se asigură ca ultimii trei candidaţi să nu părăsească sala de examen decât după ce ultimul candidat predă lucrarea scrisă;
 21. u) predau lucrările scrise și dosarul cu documentele întocmite președintelui comisiei;

Toți membrii comisiei de admitere:

 1. a) au și alte atribuții date de președinte;
 2. b) organizează şi răspund de modul de desfăşurare a admiterii;
 3. c) asigură confidențialitatea subiectelor și a baremelor pentru proba scrisă până la finalizarea acesteia;
 4. d) decid în cazuri deosebite folosirea subiectului de rezervă;
 5. e) evaluează eseurile motivaționale cu admis sau respins, dacă numărul de candidați este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobat;
 6. f) iau măsuri pentru ca în spaţiile de învăţământ în care îşi desfăşoară activitatea comisia de admitere sau se desfăşoară proba scrisă să nu pătrundă persoane străine, neautorizate;
 7. g) dispun în orice alte situaţii nereglementate de prezenta metodologie;

Art. 14 (1) Membrii comisiei de admitere au obligaţia de a respecta cu stricteţe criteriile generale de admitere şi metodologia elaborată de Colegiul  Naţional „Titu Maiorescu” Aiud.

(2) Membrii comisiei de admitere vor semna declaraţii în nume propriu cu privire la respectarea criteriilor generale de admitere şi a metodologiei de admitere elaborată de unitatea de învățământ. (Anexa A)

(3) Membrii comisiei de admitere vor semna declaraţii în nume propriu, că nu au rude de sau afini până la gradul IV în examenul de admitere. (Anexa A)

Art. 15 Pentru reevaluarea lucrărilor scrise contestate se constituie Comisia de contestații, care îşi desfăşoară activitatea în baza prezentei metodologii de admitere și este numită prin decizia directorului unității de învățământ.

Art. 16 Comisia de contestații în învăţământul postliceal  se compune din:

 1. a) preşedinte – director/director adjunct/cadru didactic cu cunoștințe de operare pe calculator din unitatea de învăţământ, altul decât președintele Comisiei de admitere
 2. b) secretar – cadru didactic cu cunoștințe de operare pe calculator din unitatea de învăţământ, altul decât secretarul Comisiei de admitere
 3. c) membri – cadre didactice cu specializarea biologie, altele decât cele care au evaluat lucrările scrise în cadrul comisiei de admitere

Art. 17  (1) Atribuţiile membrilor Comisiei de contestații sunt următoarele:

 1. a) președintele preia lucrările scrise contestate și sigilate de la comisia de admitere;
 2. b) participă la instruirea organizată de președintele comisiei;
 3. c) membrii evaluatori preiau de la președinte și predau președintelui lucrările scrise pentru evaluare;
 4. d) membrii evaluatori evaluează conform baremului lucrările scrise contestate, întocmesc borderourile individuale și borderoul centralizator, după confruntarea în prezența președintelui a notelor acordate;
 5. e) membrii evaluatori trec pe lucrările scrise notele acordate la reevaluare;
 6. f) președintele calculează și trece pe lucrări media de admitere, ca medie aritmetică cu două zecimale fără rotunjire din notele acordate de evaluatori;
 7. g) președintele predă lucrările scrise reevaluate și borderourile aferente președintelui și vicepreședintelui comisiei de admitere;
 8. h) președintele dispune în orice alte situaţii nereglementate de prezenta metodologie;

(2) Media acordată de comisia de contestații devine medie finală de admitere obținută de candidat.

Art. 18 (1) Membrii comisiei de contestații au obligaţia de a respecta cu stricteţe criteriile generale de admitere şi metodologia elaborată de Colegiul  Naţional „Titu Maiorescu” Aiud.

(2) Membrii comisiei de contestații vor semna declaraţii în nume propriu cu privire la respectarea criteriilor generale de admitere şi a metodologiei de admitere elaborată de unitatea de învățământ. (Anexa A)

(3) Membrii comisiei de contestații vor semna declaraţii în nume propriu, că nu au rude de sau afini până la gradul IV în examenul de admitere. (Anexa A)

 

CAPITOLUL V – DESFĂŞURAREA PROBEI SCRISE

Art. 19 (1) Membrii comisiei de admitere, stabilesc în ziua susţinerii probei scrise trei variante de subiecte cu structura unui subiect de bacalaureat 2017 şi baremele de corectare şi notare aferente, care vor fi sigilate în plicuri distincte,  din care preşedintele comisiei alege prin tragere la sorți un plic pentru examen şi un plic pentru subiectul de rezervă. Păstrarea confidenţialităţii subiectelor şi a baremelor revine tuturor membrilor comisiei până la încheierea timpului alocat probei scrise.

(2) Membrii comisiei de admitere evaluează lucrările scrise conform baremului de notare și evaluare.

(3) Asistenţii au atribuţii ce revin în asigurarea supravegherii și instruirii candidaţilor la proba scrisă.

Art. 20 La proba scrisă, sălile vor fi adaptate acestor activităţi, prin:

 1. a) dotarea corespunzătoare; se va avea în vedere amenajarea sălilor, astfel încât în fiecare sală de examen să existe cel puţin 15 candidaţi;
 2. b) eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influenţa pe candidaţi în elaborarea lucrărilor scrise;
 3. c) afişarea pe uşa fiecărei săli a listei nominale cu candidaţii repartizaţi în sala respectivă şi a prevederilor metodologiei care îi informează pe aceştia că pătrunderea în sala cu materiale ajutătoare, cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare, frauda sau tentativa de fraudă atrag după sine eliminarea candidatului din examen.

Art. 21 (1) Înaintea intrării în săli, preşedintele comisiei instruieşte asistenţii în legătură cu îndatoririle ce le revin, cu prevederile Metodologiei de admitere, cu informaţiile pe care trebuie să le furnizeze candidaţilor aflaţi în săli.

(2) La încheierea instructajului, participanţii vor semna un proces-verbal, care se va arhiva, alături de celelalte documente ale examenului.

(3) Repartizarea în săli a celor doi asistenţi – cadre didactice de altă specialitate decât cea la care se susţine examenul, se face de către preşedintele comisiei, prin tragere la sorţi, cu 60 de minute înainte de începerea probei.

(4) Asistenţii, care intră în săli după ce au fost instruiţi şi au semnat fişa de atribuţii, primesc din partea preşedintelui listele cu candidaţii, modelul de proces-verbal de predare-primire a lucrărilor

scrise, hârtie tipizată pentru lucrări şi hârtie ştampilată pentru ciorne, proces verbal de instruire al candidaților.

(5) Se interzice asistenţilor să pătrundă în sală cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare, precum şi cu ziare, reviste, cărţi.

Art. 22 (1) Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza actului de identitate, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei scrise.

(2) Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Asistenţii vor verifica respectarea acestei prevederi înainte de aducerea subiectelor în săli. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen, duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, şi, după caz, la sancţionarea asistenţilor.

(3) Înainte de aducerea subiectelor în săli, asistenţii vor explica candidaţilor modul de desfăşurare a probei şi modul de completare a datelor personale pe foaia tipizată.

(4) Candidaţii se aşează câte unul în bancă, în ordine alfabetică, conform listelor afişate. Fiecare candidat primeşte o coală de hârtie tipizată, pe care îşi scrie cu majuscule numele, prenumele tatălui, toate prenumele personale, în ordinea în care sunt trecute în certificatul de naștere şi completează citeţ celelalte date de pe colţul ce urmeaza a fi lipit. Colţul colii tipizate va fi lipit, după distribuirea subiectelor în sali, numai după ce asistenţii din săli au verificat identitatea candidaţilor şi completarea corectă a tuturor datelor prevăzute şi după ce aceştia semnează în interiorul porţiunii care urmează a fi sigilată. Colţurile lucrărilor vor fi lipite numai după ce candidaţii au început să scrie pe foaia de concurs rezolvarea subiectelor. Candidaţii vor primi atâtea coli tipizate şi ciorne câte le sunt necesare şi vor completa pe fiecare dintre acestea datele personale, în colţul care urmează să fie lipit. Pentru lipirea colţului lucrării se va folosi etichete autocolante de același tip. Preşedintele comisiei aplică ştampila şcolii peste coltul închis şi lipit al lucrării. Această operaţie se va încheia înaintea ieşirii primului candidat din sala de concurs.

(5) Înscrierea numelui candidatului pe foile tipizate în afara rubricii care se sigilează, precum şi orice alte semne distinctive, care ar permite identificarea lucrării, atrag după sine anularea lucrării scrise respective.

Art. 23 (1) După anunţarea variantei de subiect extrasă de preşedintele comisiei, se multiplică subiectele în număr egal cu numărul candidaţilor, urmând ca acestea să fie distribuite în săli.

(2) Comisia de examen va lua toate măsurile pentru a pregăti în mod corespunzător operaţia de multiplicare, astfel încât să fie asigurat în cel mai scurt timp posibil câte un subiect pentru fiecare candidat.

(3) Asistenţii primesc subiectele multiplicate şi secretizate, în plicuri, de la preşedintele comisiei şi le distribuie fiecărui candidat. La încheierea acestor operațiuni, începe rezolvarea subiectelor de către candidaţi.

Art. 24 (1) Preşedintele, secretarul sau un membru al comisiei verifică, în toate sălile de examen, dacă subiectele multiplicate pentru fiecare candidat sunt complete şi lizibile.

(2) Se interzice preşedintelui, secretarului, membrilor şi asistenţilor comisiei să dea candidaţilor indicaţii referitoare la rezolvarea subiectelor, să facă modificări ale subiectelor sau ale baremelor.

(3) Din momentul distribuirii subiectelor, nici un candidat nu mai poate intra în sală şi nici un candidat nu poate părăsi sala, decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează de predarea acesteia. Candidatii care nu se află în sală în momentul distribuirii subiectelor pierd dreptul de a mai susține proba respectivă.

(4) În cazuri excepţionale, dacă un candidat se simte rău şi solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoțit de unul dintre asistenţi, până la înapoierea în sala de examen; în această situaţie timpul alocat rezolvarii subiectelor nu va fi prelungit.

Art. 25 (1) Timpul destinat elaborării lucrării scrise este de 120 de minute, socotit din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat.

(2) Pentru elaborarea lucrării scrise, candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră.

(3) Se interzice folosirea, în timpul probelor scrise, a mijloacelor de calcul. Se foloseşte numai hârtia distribuită candidaţilor de către asistenţi.

(4) Candidaţii care doresc să-şi retranscrie lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit, primesc alte coli tipizate. Acest lucru este consemnat de către asistenţi în procesul-verbal de predare-primire a mapei de examen. Colile folosite iniţial se anulează pe loc de către asistenţi, menţionându-se pe ele „Anulat”, se semnează de către asistenţi şi se păstrează în condiţiile stabilite pentru lucrările scrise.

Art. 26 (1) În timpul desfăşurării probelor scrise, asistenţii nu dau candidaţilor nici o indicaţie, nu discută între ei şi nu rezolvă subiectul de examen. Unul dintre asistenţi stă în faţa clasei, celălalt în spatele clasei şi nu au alte preocupări în afară de supraveghere. În cazul în care aceştia încalcă aceste dispoziţii, preşedintele comisiei poate decide înlocuirea lor şi, dacă este cazul, poate face şi propunere de începere a procedurii de cercetare disciplinară. În timpul desfăşurării probelor scrise, asistenţii răspund de asigurarea ordinii şi a liniştii în sala de clasă, de respectarea de către candidaţi a tuturor prevederilor prezentei metodologii. Asistenţii au obligaţia să verifice dacă au pătruns candidaţii în sală cu materiale interzise prin prezenta metodologie sau cu alte materiale care le-ar permite sau facilita rezolvarea subiectelor de examen şi să ia măsurile ce se impun. De asemenea, asistenţii nu permit candidaţilor să comunice în niciun fel între ei sau cu exteriorul şi sesizează preşedintele comisiei asupra oricărei încălcări a prezentei metodologii.

(2) Eventualele tentative de fraudă, alte nereguli în desfășurarea examenului, semnalate asistenţilor de către candidaţi sau sesizate chiar de asistenţi, vor fi comunicate imediat preşedintelui comisiei. Acesta este obligat să verifice şi să ia măsurile ce se impun, care pot merge pâna la eliminarea candidatului din examen.

Art. 27 (1) La expirarea celor 120 de minute, candidaţii predau lucrările în faza în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit.

(2) Ciornele şi lucrările anulate se strâng separat şi se păstrează în unitatea de învăţământ.

(3) Ultimii trei candidaţii nu părăsesc sala de examen numai după ce ultimul candidat predă lucrarea scrisă.

CAPITOLUL VI – DISPOZIŢII FINALE

Art. 28 Elevii au dreptul să se înscrie pentru frecventarea cursurilor numai la unitatea de învăţământ şi la calificarea profesională pentru care au fost declaraţi admişi. Elevii declarați admiși au obligația de a-și confirma locul.

Art. 29 Prezentarea de înscrisuri false de către candidaţi de pedepseşte conform legii şi atrage după sine eliminarea din admitere a candidatului respectiv. În cazul descoperirii falsului după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin fraudă.

Art. 30 Se interzice asistenţilor şi membrilor comisiei de a furniza soluţii sau indicaţii care ar facilita rezolvarea subiectului la proba scrisă.

Art. 31 Instruirea membrilor comisiei de admitere se face de către preşedintele comisiei. Pot participa ca membrii în comisia de admitere, personal didactic şi didactic auxiliar care nu are rude sau afini de până la gradul IV în rândul candidaţilor.

Art. 32 Nerespectarea prevederilor prezentei metodologii de către membrii comisiei de admitere şi a instrucţiunilor din timpul admiterii, atrage sancţiuni disciplinare în funcţie de gravitatea faptei comise, în conformitate cu prevederile legale.